Anemometr- urządzenie do pomiaru strumienia powietrza, używane jest w badaniach termowizyjnych do badania warunków komfortu cieplnego oraz do sprawdzenia poprawności pracy kratek wentylacyjnych.

Barometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Barometry dzielimy na cieczowe lub sprężynowe, podział jest uzależniony od sposobu działania.

Bolometr – przyrząd do mierzenia wartości energii przenoszonej promieniowaniem . W praktyce większość bolometrów jest wrażliwa na promieniowanie w zakresie widzialnym i podczerwonym.

Badanie termowizyjne - badanie diagnostyczne przy użyciu kamery termowizyjnej.

Blower Door - testy szczelności i wykonania budynku, przy użyciu zestawu z wentylatorem. Test polega na wytworzeniu podciśnienia wewnątrz budynku w stosunku do wartości ciśnienia na zewnątrz, i określenia współczynnika szczelności na podstawie czasu po jakim ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz budynku się wyrówna. Dodatkowo wykonując test szczelności budynku warto użyć kamery termowizyjnej, która precyzyjne nam wskaże miejsca nieszczelności w skorupie budynku. Obecnie test szczelności jest jeszcze mało popularna metodą badania budynków w Polsce najczęściej metody blower door używa się w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

Boltzman Ludwig - współtwórca prawa Stefana-Boltzmanna, opisującego promieniowanie ciała doskonale czarnego.

Certyfikat energetyczny - Certyfikat energetyczny to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze w budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Ciało doskonale czarne - ciała pochłaniające całkowite promieniowanie padające na niezależnie od jego długości fali elektromagnetycznych.W przyrodzie takie ciało nie występuje.

Detektory podczerwieni - elementy matrycy detektorowej kamery termowizyjnej. Możemy je podzielić na fotonowe i termiczne, fotoprzewodzące i fotowoltaiczne, chłodzone i niechłodzone, pojedyncze i matrycowe. Jako pierwsze detektory stosowane w kamerach termowizyjnych były detektory fotonowe chłodzone, zbudowane z półprzewodników o wąskiej przerwie energetycznej np. MCT (HgCdTe) oraz InSb.

Dom pasywny - budynek pasywny. Jest to budynek energooszczędny wykonany z materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej. W budynkach pasywnych stosuje się szereg rozwiązań minimalizujących zużycie energii na potrzeby ogrzewania oraz do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Najczęstsze rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym to : Wentylacja z rekuperacją, pompy ciepła m.in. z gruntowymi wymiennikami ciepła, kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne. W praktyce dom pasywny zużywa około 8 razy mniej energii od standardowego budynku. Jednostkowe zuzycie energii cieplnej w domach pasywnych nie powinno przekraczać 15 kWh/(m²•rok). Koszt inwestycyjny wybudowania domu pasywnego jest o 20-30% wyższy od standardowego budynku.

Emisyjność- zdolność wypromieniowania energii przez dany obiekt (określa się jak współczynnik emisyjności w zakresie od 0% do 100%. Współczynnik emisyjności równy 0% ma ciało doskonale przeźroczyste (w rzeczywistości takie ciało nie istnieje), natomiast współczynnik emisyjności 100% ma ciało doskonale czarne (które w rzeczywistości też nie występuje), konstruuje się modele ciał doskonale czarnych które mają współczynnik emisyjności zbliżony do 100%, ale nigdy nie osiągają pełnej wartości.termowizja forum